Medezeggenschapsraad


Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan belangen van zowel de ouders als de leerkracht. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen en het schoolbestuur regelt.

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. 

De medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door zowel ouders (binnen de school) als leerkrachten. Het aantal leden is gelijk verdeeld over ouders en personeel en heeft een directe lijn met diverse geledingen binnen de school.

Stichting Jong Leren, het schoolbestuur waar de Vijfsprong onder valt, heeft te maken met evenveel medezeggenschapsraden als dat er scholen zijn. Jong Leren heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt de onderwerpen die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van belang zijn.

Het hoofddoel van zowel de GMR als MR is om samen met de directie de belangen te behartigen van alle bij de school betrokkenen, dus kinderen, ouders en personeelsleden. De MR heeft bevoegdheid tot het adviseren en instemmen met verschillende onderwijsinhoudelijke en financiële zaken.

Heb je vragen of opmerkingen voor de medezeggenschapsraad? Je kan hen bereiken via mr.vijfsprong@jl.nu.